Monografie i prace pod redakcją

 • Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki , pod red. E. Głowackiej, M. Jarockiego, N. Pamuły-Cieślak, Toruń 2016
 • Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2015

Artykuły

 • Poszukiwanie informacji o właściwościach szablonów wyglądu dla najpopularniejszych systemów CMS, Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2017, nr 2 (48), s. 51-61
 • Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych, Zarządzanie Biblioteką 2016, nr 1 (8), s. 9-17
 • Zastosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 5: 2012, nr 2(9), s. 113-126
 • Dostępność stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osób z niepełnosprawnością wzroku – wyniki badań, Przegląd Biblioteczny 2010, nr 4, s. 447-459 [współaut. M. Fedorowicz-Kruszewska]
 • Open source w zarządzaniu informacją, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 1: 2008, nr 1, s. 151-158

Rozdziały w monografiach

 • Nowa jakość usług informacyjnych wdrażanych przez biblioteki polskich szkół wyższych jako możliwość zwiększenia ich efektywności w środowisku lokalnym i globalnym , [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. V, pod red. J. Dzieniakowskiej, M. Olczak-Kardas, Kielce 2016, s. 549-562
 • Systemy CMS a Web 2.0 – wybór rozwiązań, [w:] Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0, pod red. K. Domańskiej, E. Głowackiej, P. Marca, Bydgoszcz 2016, s. 93-102
 • Współczesne źródła informacji, [w:] Nauka o informacji, pod red. W. Babika, Warszawa 2016, s. 189-214 [współaut. E. Głowacka, M. Kowalska, E. J. Kurkowska, N. Pamuła-Cieślak]
 • Zastosowanie Otwartego Oprogramowania w polskich bibliotekach akademickich : komunikat z badań, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą IV, pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2015, s. 541-551
 • Technologie mobilne a dostęp do zasobów cyfrowych : analiza wybranych przypadków, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014, pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy i S. D. Kotuły, Lublin 2015, s. 205-218
 • Android jako platforma zarządzania informacją: analiza możliwości systemu, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji: problemy, badania, hipotezy, pod red. E. Głowackiej. M. Kowalskiej, P. Krysińskiego, Toruń 2014, s. 283-296
 • Mobilność a usługi biblioteczne na przykładzie publicznych uczelni akademickich w Polsce: case study, [w:] Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych: międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne, pod red. M. Wrocłąwskiej, J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2013, s. 15-25
 • Open Source w zarządzaniu informacją – propozycja przedmiotu z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012, praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego i R. Malesy, Lublin 2013, s. 107-115
 • Płaszczyzny współpracy ośrodków kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study, [w:] Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2011, s. 233-243 [współaut. M. Kowalska]
 • Czasopisma polskich bibliotek naukowych w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych i bibliograficznych bazach danych, [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje – role – perspektywy, red. A. Królczyk, Kórnik 2010, s. 27-39 [współaut. M. Kowalska]
 • Zastosowania Open Source w bibliotekach, [w:] Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1.I.2009-31.XII.2009, Toruń 2010, s. 30-33
 • Multiwyszukiwarki bibliotek kościelnych – studium porównawcze, [w:] Książka w życiu kościoła: zbiór studiów, red. T. Kruszewski, Toruń 2009, s. 213-226
 • Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym i jego przyszłość w sektorze usług bibliotecznych, [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność, pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 127-140
 • Using Information and Library Among Foregin Students in Poland, [w:] Library and Information in Multicultural Societies, BOBCATSSS 2004 PROCEEDINGS (ISBN 91-631-5020-4 ), [Riga 2004], s. 140-144 [współaut. M. Matuszek, J. Rzewuska]

Recenzje

 • Czy technologiczne aspekty działania programów informacyjno-komunikacyjnych powinny być znane tylko wybrańcom? , Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 10: 2017, nr 1 (18), s. 185-190
 • Wstęp do open source, Sebastian D. Kotuła, Warszawa 2014, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 8: 2015, nr 2 (15), s. 208-211
 • Open Source Library Solutions, ed. by Aditya Tripathi, H. N. Prasad, Rajani Mishra, New Dehli 2010, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 6: 2013, nr 2 (11), s. 191-194
 • Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. „Automatyzacja bibliotek publicznych”, Warszawa, 26-28 listopada 2008 r., pod red. Elżbiety Górskiej, Warszawa 2009, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 3: 2010, nr 1 (4), s. 148-152
 • Zarządzanie marketingowe biblioteką, pod red. Marleny Pigli, Poznań 2008, Toruńskie Studia Bibliologiczne, R. 2: 2009, nr 1 (2), s. 157-159 

Publikacje popularnonaukowe

 • E-książka. Początki – rozwój – perspektywy. W: Forum: „Nowe formy książki”, Olsztyn 25.05.2011 [on-line]. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 4 czerwca 2011]. Dostępny w World Wide Web:  http://www.wmbp.olsztyn.pl/images/stories/pdf/forum/ebook.pdf
 • Otwarte oprogramowanie edukacyjne w szkole i bibliotece – wybór rozwiązań. W: Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Olsztyn 18.11.2009 [on-line]. Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP [dostęp 8 stycznia 2010]. Dostępny w World Wide Web:  http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/seminarium_o…
 • Open Source – alternatywa w edukacji. W: Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń 07.10.2009 [on-line]. Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP [dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web:  http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/torun/jarock…

Sprawozdania

 • "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy, pracowników informacji i animatorów kultury: stan obecny i perspektywy rozwoju" : XIII Bałtycka Konferencja (Gdańsk, 16-17 maja 2019 r.), Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87 z. 3, s. 379-385

Opracowania graficzne (DTP)

 • Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera, oprac. Arkadiusz Wagner, Wydanie II, Toruń – Czarna Białostocka 2019, s. 1-138, il. 92
 • Oprawy książkowe XIV – XVIII wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, Część I, Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk, oprac. Arkadiusz Wagner, współpraca: Beata Madajewska, Anna Mazerska, Katalog wystawy towarzyszącej III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działający na WH UAM w Poznaniu, Toruń 13-14 grudnia 2018, Toruń 2018
 • Łowiectwo w grafice europejskiej od XV do XVIII wieku z kolekcji Ryszarda Wagnera, oprac. Arkadiusz Wagner, Poznań 2018, s. 1-136, il. 92
 • Arkadiusz Wagner, Prymas Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, wyd. W. B. P. – Książnica Kopernikańska w Toruniu, Warszawa-Toruń-Poznań-Drzewica 2016, s. 1-149, il. 1-71
 • Arkadiusz Wagner, By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Paryż – Toruń 2014, s. 1-65, il. 1-53
 • Arkadiusz Wagner, I mages Macabres: kościotrup w sztuce exlibrisu XVIII-XXI wieku , Toruń 2010