Gremia i funkcje

 • 1.X.2023 - obecnie - z-ca dyrektora Instytutu Badań Informacji i Komunikacji (UMK, WFiNS)
 • 2021 - obecnie - redaktor naczelny  czasopisma naukowego TSB (Toruńskie Studia Bibliologiczne) 
 • 1.X.2019 - 30.IX.2022 - pełnomocnik dziekana ds. dydaktyki IBIK (UMK, WFiNS, Instytut Badań Informacji i Komunikacji) 
 • 1.III.2015 - 30.IX.2019 - z-ca dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii (UMK, WNH)
 • 2015 - obecnie - członek Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą (International Society for Knowledge Organization, ISKO) 
 • 2008 - 2020 - sekretarz czasopisma naukowego TSB (Toruńskie Studia Bibliologiczne)
 • 2007 - obecnie - członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) 

Recenzent artykułów w czasopismach naukowych

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
 • Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne
 • Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
 • Przegląd Biblioteczny

Projekty

 • 2019-2020 - wykonawca w projekcie "Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
 • 2019 - wykonawca w projekcie „ E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
 • 2018 - wykonawca w projekcie „ Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” (KONKURS NR 1/Kadra/POWER/3.4/2016)
 • 2014 - wykonawca w projekcie Festiwal nauki: „Polska Lista Naukowców 2”, dofinansowanego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykształcenie

 • 28.10.2014 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, promotor: dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK Zastosowania oprogramowania Open Source w bibliotekach publicznych uczelni akademickich w Polsce (zatwierdzony 18.11.2014, Rada Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • 19.04.2010 – wyższe studia zawodowe (I stopnia, inżynierskie), Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, promotor: dr inż. Mścisław Śrutek  Automatyczny system wyszukiwywania i wykonywania kopii bezpieczeństwa dokumentów
 • 23.06.2004 – studia uzupełniające (II stopnia, magisterskie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr Bronisław Żurawski  Wyszukiwarka internetowa dla domeny Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii
 • 10.07.2002 – wyższe studia zawodowe (I stopnia, licencjackie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: dr Bronisław Żurawski  Język XML i jego możliwości
 • 21.06.1999 – technik informatyk, Policealne Studium Elektroniczne, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, promotor: mgr Stefan Hoga  Tworzenie makrodefinicji w Excelu