Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pracownika UMK - dra inż. Mariusza Jarockiego -  https://jarocki.prac.umk.pl

Data pierwszej publikacji strony: 2005-03-08 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2022-11-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-01-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jarocki.prac.umk.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury,
  • czytelne, bezszeryfowe czcionki,
  • responsywność strony,
  • zrozumiała i przejrzysta prezentacja zawartości,
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej   dostepnosc@umk.pl  można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna - Collegium Humanisticum

Informacje ogólne

Adres: ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
Administrator budynku: Iwona Tlałka – iwtlalka@umk.pl
Informacja: tel. 56 611-37-11
Liczba kondygnacji: 4
Powierzchnia budynku: 13.940,16 m2

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny, gdzie wyznaczonych jest 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, od strony głównego wejścia jest 1 miejsce. Budynek posiada dwa główne wyjścia oraz 5 wyjść ewakuacyjnych. Wszystkie wejścia do budynku są z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się sześć klatek schodowych. Trzy windy (w część AB i C), pozwalaj dostać się na wyższe kondygnacje. Windy posiadają oznaczenie w Braille’u.

Rozkład pomieszczeń

Portiernia mieści się blisko głównego wejścia, a od pracownika można uzyskać informacje odnośnie budynku.
Na każdej kondygnacji i w każdej części budynku są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

W budynku są pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Wyposażone pomieszczenia są oznakowane naklejkami informacyjnymi na drzwiach.
W bibliotece znajduje się powiększalnik tekstu I-See HD22.
W budynku poza windami nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
W budynku jest dźwiękowy system ewakuacyjny.